BLOG

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

21 stycznia, 2022

W dniu 18 października 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, który pozwoli na implementowanie do polskiego systemu prawnego regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zgodnie z ww. Dyrektywą państwa członkowskie UE były zobligowane do implementacji rozwiązań prawnych na gruncie rodzimego prawa wymaganych Dyrektywą do dnia 17 grudnia 2021 r.

Z aktualnego na dzień 20 stycznia 2022 r. stanu prac RCL wynika, że projekt polskiej ustawy jest wciąż poddany ocenie i konsultacjom społecznym, a uwagi naniesione przez szereg uprawnionych podmiotów reprezentujących stronę biznesu, pracodawców, pracowników, organizacji społecznych wskazują, iż nowy przedmiot podlegający regulacji prawnej a dotyczący ochrony sygnalistów jest bardzo szeroko komentowany przez specjalistów. Nic w tym jednak dziwnego, skoro proponowane rozwiązania wprowadzą w niedługim czasie do porządku prawnego nowatorskie przepisy z zakresu Compliance m.in. w zakresie: zapewnienia ochrony prawnej w miejscu pracy dla wszystkich osób, które chcąc pracować uczciwie i rzetelnie, w dobrej wierze i w dbałości o wizerunek swego miejsca pracy będą chciały zgłosić kierownictwu – naruszenia dokonywane przez tzw. „nieuczciwych pracowników” – czyli sprawców powstałych niezgodności nie tylko pod względem przepisów prawnych, ale także i wewnętrznych procedur czy standardów postępowania obowiązujących w konkretnym zakładzie pracy.

Przepisy te będą dedykowane dla wszystkich odbiorców na rynku pracy bez ograniczeń za wyjątkiem jedynego kryterium jakim jest wskaźnik zatrudnienia. Nowe obowiązki bowiem będą dotyczyły wszystkich, którzy zatrudniają minimum 50 pracowników, pod warunkiem naturalnie, że wskaźnik ten np. nie zostanie usunięty lub pomniejszony wejściem w życie nowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

«
MENU