Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Administratora Danych Osobowych (ADO).

2. Administratorem danych osobowych (ADO) zawartych w serwisie jest:

Accounting&Law Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS :0000547117; NIP 9372673289; REGON 360966175; mail: prawo@al-compliance.pl

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych dbamy o powierzone nam dane osobowe i zapobiegamy ich udostępnieniu osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (m.in. podczas wypełnienia formularza kontaktowego, w zakładce - kontakt) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają ADO do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

ADO zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

5. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności dane osobowe są zbierane i przetwarzane:

a). w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług ADO, w tym w celu informowania o nowych usługach oferowanych przez ADO a także jego działalności oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną ADO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b). w celu wykonywania umów zawieranych przez ADO z klientami, w celu współpracy z podmiotami współpracującymi z ADO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c). w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ADO (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d). Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

7. Dane osobowe przekazane ADO nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez ADO lub podmiot, której dane osobowe zostały przekazane do:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

9. Prawo wniesienia żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych:

Prawo wniesienia żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

10. Prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  • ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

11. Prawo do bycia zapomnianym – czyli osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • brak jest podstawy prawnej przetwarzania;

  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO;

  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: prawo@al-compliance.pl. W temacie maila proszę wpisać "Prośba o usunięcie danych osobowych".

12. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów prawa, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania – najczęściej jest to okres 5 lat od zakończenia roku, w którym skończyliśmy wykonywać umowę.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

13. Zmiany w Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. Pliki Cookies

„Cookies” zwane „ciasteczkami” są wykorzystywane jako znaki identyfikacyjne. Nasze „cookies” są chronione za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, przed odczytem przez osoby trzecie. Żadne ze stosowanych „cookies” nie może spowodować uszkodzenia komputera użytkownika. Żadne dane osobowe nie są gromadzone. Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików „cookies” na komputerze, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Każdy ma prawo usunąć lub zablokować istniejące już pliki „cookies”. Instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” znajdują się w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików „cookies” może powodować, że część funkcjonalności na stronie nie będzie działać poprawnie.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

MENU