OFERTA

  • Prowadzenie szkoleń dedykowanych dla kadry zarządzającej jak i pozostałych pracowników, które będą dostosowane do profilu działalności Państwa organizacji;
  • Przeprowadzanie audytów compliance i bieżącego monitorowania poziomu ryzyka braku zgodności;
  • Identyfikowanie obszarów działalności oraz pracowników mających istotny wpływ na poziom ryzyka braku zgodności w tym badanie obecnej struktury organizacyjnej pod kątem występowania konfliktów interesów i należytego umiejscowienia komórki ds. zgodności (compliance officera);
  • Implementowanie nowych przepisów oraz wytycznych do wewnętrznych regulacji;
  • Opracowanie, dostosowanie i wdrożenie niezbędnych regulacji takich jak: polityka compliance, kodeks etyki, polityka antykorupcyjna, system anonimowego zgłaszania naruszeń prawa (whistleblowing) wraz z kanałami zapewniającymi anonimowość zgłoszeń, procedura antydyskryminacyjna, metodyka postępowania na wypadek kontroli organów śledczych i nadzorczych, procedury przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających, procedury weryfikacji kontrahentów;
  • Bieżące wsparcie komórki ds. zgodności znajdującej się w strukturach przedsiębiorstwa jak również świadczenie tej funkcji w formie outsourcingu;
  • Reprezentowanie podmiotu w postępowaniach administracyjnych, karnych, cywilnych oraz doradzanie w toku kontroli nadzorczej lub organów ścigania.
szkolenia
audyty
implementacja
MENU